ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych będzie IQS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Mangalia 2A.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

a. listownie: ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa

b. telefonicznie: +48 22 592 63 00

c. e-mailem: kontakt@grupaiqs.pl

d. formularzem kontaktowym w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej: www.grupaiqs.pl

e. osobiście w siedzibie firmy.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Tomasz Zieliński. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: iod@grupaiqs.pl Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez IQS, w tym sprawy dotyczące realizacji przysługujących praw w tym zakresie.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  1. Podmioty powiązane kapitałowo z IQS jako grupa przedsiębiorstw;
  2. Podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu IQS na podstawie zawartej z IQS umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające);
  3. Podmioty, na rzecz których IQS wykonuje usługi oraz podmioty wykonujące usługi dla IQS;
  4. Organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
  5. banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w przypadku zawartych umów z IQS do chwili ich realizacji i wywiązania się z wszelkich obowiązków i praw z nich wynikających. W przypadku zgód do momentu ich wycofania bądź realizacji celu określonego w zgodzie. Cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia i nie ma wpływu na wcześniej zrealizowane procesy. W przypadkach wymogów prawnych przez okres określony w stosownych przepisach prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e. prawo do przenoszenia swoich danych;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

WYMOGI PODANIA DANYCH

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z IQS, rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez IQS z wymogów prawa podanie przez Państwa danych jest koniecznym warunkiem umownym lub prawnym.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje na podstawie zgody podanie ich odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Konsekwencją niepodania danych niezbędnych do realizacji określonego celu będzie brak możliwości jego wykonania.

PROFILOWANIE

Celem jak najlepszego dopasowania oferowanej usługi przez IQS (np. proponowania udziału w konkretnych dopasowanych badaniach, dopasowania działań marketingowych do specyfiki potrzeb klienta) IQS może stosować profilowanie zwykłe Państwa danych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW IQS zostały określone w naszej Polityce Prywatności.