Wybierz jezyk: polski | English

DOBRE PRAKTYKI UCZESTNICTWA W BADANIACH OPINII I RYNKU OFEROWANYCH PRZEZ IQS

IQS spółka z o.o. świadomy jest odpowiedzialności związanej z ochroną i poszanowaniem prywatności respondentów, uczestników biorących udział w oferowanych przez siebie badaniach opinii i rynku. Dokument ten określa zbiór zasad stosowanych dobrych praktyk w tym obszarze. Zakres danych zbieranych od uczestników badań precyzujemy w umowach/zgodach akceptowanych przez nich przed przystąpieniem do badania. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, chyba, że wcześniej wyraźnie zakomunikujemy taki fakt, pytając jednocześnie o taką zgodę.

CEL I WYKONAWCA BADAŃ I OPINII I RYNKU

Gwarantujemy, że z uczestnictwem w prowadzonych przez nas badaniach nie łączy się ryzyko otrzymywania żadnych reklam ani ofert zakupu. Celem badań jest poznanie opinii osób i instytucji przy użyciu metod badawczych. Wyniki badań służą formułowaniu ogólnych wniosków, na podstawie których podejmowane są decyzje dotyczące zarówno kwestii biznesowych, jak i społecznych. Wyniki badań prezentowane są w postaci niepozwalającej na odtworzenie odpowiedzi konkretnego respondenta. Badania prowadzone są przez firmę IQS Sp. z o.o. lub podmioty powiązane kapitałowo z nią jako grupa przedsiębiorstw. Przy prowadzeniu naszych badań kierujemy się Międzynarodowym Kodeksem Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR oraz wytycznymi krajowego zrzeszenia   firm badania rynku i opinii – OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku).

POUFNOŚĆ

Wszystkie odpowiedzi, których udzielasz w badaniach, traktujemy jako poufne. Jeżeli poprosimy w kwestionariuszu o jakiekolwiek dane osobowe, będą one potrzebne w celach związanych z badaniem i to jedynie pod warunkiem udzielenia przez Ciebie zgody na to. Twoich danych zawsze używamy tylko do celów związanych z realizacją badań, nigdy do innych celów. Żadne osobiste informacje nie zostaną przez nas zebrane bez Twojej wcześniejszej wiedzy i zgody. Przestrzegamy wszystkich praw w zakresie ochrony Twoich danych osobowych o czym wyraźnie informujemy przy ich pozyskiwaniu, chyba że mamy pewność, iż takie informacje już od nas wcześniej uzyskałeś. Usunięcie danych odbywa się poprzez wdrożenie procedury, w wyniku której zostaną zlikwidowane wszystkie zapisy umożliwiające identyfikację źródła danych.

DOBROWOLNOŚĆ

Współpraca z nami na każdym etapie badań jest całkowicie dobrowolna. Oznacza to, że nie musisz wypełniać wybranego kwestionariusza, jeżeli nie chcesz tego uczynić. Na początku każdego badania przedstawiamy się i pytamy o zgodę na udział w nim.

OCHRONA DZIECI

Zawieramy umowy na badania tylko z osobami pełnoletnimi. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wyjątkowo zostać proszone o uczestniczenie w badaniach za zgodą prawnego opiekuna. Dokładamy wszelakich starań, aby to byli opiekunowie wcześniej starannie zweryfikowani przez nas. Jednakże nie możemy zagwarantować, że każdy uczestnik zastosuje się do naszych zasad.

NIEODPŁATNOŚĆ

Udział w badaniach – oprócz badań jakościowych (wywiady indywidualne oraz grupy focusowe), gdzie respondenci otrzymują wynagrodzenie – jest nieodpłatny. Oznacza to, że osoby biorące udział w badaniu nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, ale też nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów (poza ewentualnymi standardowymi opłatami, jakie są ponoszone np. przy łączeniu się z Internetem).

OCHRONA DANYCH

IQS do realizacji badań zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Wszystkie zbierane przez nas dane są należycie zabezpieczone i chronione. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przedstawiamy w naszym Obowiązku Informacyjnym zgodnie z art. 13 i 14 RODO w momencie zaproszenia do udziału w badaniu, chyba że mamy mamy pewności, iż takie informacje zostały już wcześniej przekazane. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW IQS są określone w naszej Polityce Prywatności.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w badaniach można skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@grupaiqs.pl oraz numerem telefonu +48 22 592 63 00.
Firma IQS Sp. z o.o. ma swoją siedzibę przy ul. Mangalia 2A  w Warszawie. Z naszym Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@grupaiqs.pl